Algemene Voorwaarden

Laatst bewerkt: 15 april 2023

 

  1. Identiteit van de onderneming:

Wij zijn C. C., een vennootschap onder firma, gevestigd te Studentenwijk Arenberg 4 bus 103, 3001 Leuven, met ondernemingsnummer 0762.889.162

Onlinejurist.be maakt integraal deel uit de vennootschap C.C.

In deze algemene voorwaarden worden de spelregels beschreven op basis waarvan wij (als dienstverlener) diensten aan u (als klant) zullen leveren. Ze zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen.

U aanvaardt deze algemene voorwaarden door een bestelling bij ons te plaatsen, een offerte goed te keuren, of een overeenkomst met ons te ondertekenen. Deze algemene voorwaarden primeren steeds op uw eigen algemene voorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met afwijkende voorwaarden.

In ons Privacybeleid staat welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.

  1. Onze samenwerking

2.1 De tarieven

In principe worden onze diensten, producten en abonnementen geleverd aan een vaste prijs overeenkomstig het door u geselecteerde product of plan.

Bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar is er een indexatie of prijsaanpassing van deze tarieven mogelijk, waarvan u tijdig op de hoogte gesteld wordt.

Geleverde diensten worden gefactureerd zoals overeengekomen. Bij gebreke aan bijzondere afspraken, worden deze periodiek gefactureerd naargelang de voortgang van de werken.

2.2 Het aanbod

2.2.1 Algemeen

De prijzen voor de producten en abonnementen die wij te koop aanbieden in onze webwinkels zijn exclusief BTW, volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals beschreven op de aankooppagina. De aankoop van een product is enkel mogelijk mits registratie op één van onze digitale platformen.

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de toepasselijke modaliteiten. Alle informatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Indien er een aandachtsfout sluipt in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze om af te zien van de aankoop, dan wel om op het aanbod in te gaan tegen de verbeterde voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk wanneer bepaalde producten of diensten verdwijnt uit ons aanbod of wijzigingen ondergaan.

U kan enkel geldig op een aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en onze algemene voorwaarden aanvaardt. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze webwinkels, door in te gaan op een welbepaald aanbod, door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

Aangezien onze producten een digitale inhoud hebben die niet op een materiële drager geleverd worden, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verlies van uw herroepingsrecht vanaf de definitieve plaatsing van uw bestelling. U kan enkel een bestelling plaatsen als u meerderjarig bent. Indien u nog minderjarig bent, dan kunnen enkel uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen.

2.2.2 Abonnementen

Als u intekent op een abonnement dan dient u te voldoen aan de specifieke abonnementsvoorwaarden verbonden aan het product. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om het abonnement te annuleren en eventuele onvoorziene kosten aan te rekenen.

U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Bij voortijdige stopzetting van uw abonnement wordt de restwaarde in één keer aangerekend.

  1. Software als dienstverlening

Behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Onlinejurist.be redelijke inspanningen leveren om de Klant de Diensten te leveren. Als onderdeel van het registratieproces zal de Klant de bestaande e-mail gebruiken. De Klant verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van deze infrastructuur, evenals de beschikbaarheid ervan.

3.1 Enkele gebeurtenissen worden niet in aanmerking genomen om de beschikbaarheid te berekenen:

-Reguliere onderhoudsactiviteiten om de Service te behouden;

-Noodonderhoud, onderhoud dat nodig is om de veiligheid, prestaties of integriteit van de Service te waarborgen vanwege een bedreiging of kwetsbaarheid.

-Overmacht; Onlinejurist.be heeft het recht, maar niet de plicht, om wijzigingen en verbeteringen aan de Dienst aan te brengen en deze aan te passen aan de nieuwste normen en gebruiken. Het is duidelijk dat er geen kernfunctionaliteiten kunnen worden verwijderd zonder toestemming van de Klant.

3.2 Met uitzondering van, onder voorbehoud van de voorwaarden hiervan, zal onlinejurist.be de Klant redelijke technische ondersteuningsdiensten bieden.

3.3 De Service is toegankelijk via internet met behulp van een geschikte webbrowser. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn webbrowser compatibel is met de Dienst.

  1. Duurtijd

4.1 Onder voorbehoud van eerdere beëindiging zoals hieronder bepaald, is deze Overeenkomst voor de eerste Servicetermijn zoals gespecificeerd in het Bestelformulier en wordt automatisch verlengd voor aanvullende perioden van dezelfde duur als de eerste Servicetermijn.

4.2 Naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, kan elke partij deze Overeenkomst buitengerechtelijk beëindigen door middel van een eenvoudige kennisgeving, waarbij de beëindiging van kracht wordt na 30 dagen (of onmiddellijk in geval van niet-betaling) vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving, als de andere partij een van de voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst wezenlijk schendt. De Klant betaalt het volledige bedrag voor de Diensten tot en met de laatste dag waarop de Diensten worden geleverd.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Overmacht

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

5.2 Relaties met derden

Voor zover wij afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

5.3 Tekortkomingen

Wij streven naar een zo goed mogelijke beschikbaarheid van onze eigen diensten en een optimale integratie met externe diensten, maar kunnen dit niet garanderen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door u geleden schade, tenzij een ernstige tekortkoming aan ons te wijten is bij de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van het begaan van een zware of opzettelijke fout. In dergelijk geval kan u ons hiervoor schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons afhankelijk van de complexiteit een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen, dewelke nooit korter kan zijn dan twintig (20) werkdagen.

Wij kunnen desgevallend slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding voor een bedrag dat niet hoger kan zijn dan het gefactureerde bedrag met betrekking tot de diensten die aanleiding hebben geven tot de door de klant rechtstreeks geleden directe schade.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

U zal ons vrijwaren voor elke vordering (hoofdsom, interesten en kosten) in verband met zaken waarvoor u zelf hoort in te staan.

5.4 Gebruik van de website

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door ons geleverde diensten en goederen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie die gepubliceerd wordt gebruikmakend van onze producten.

U hoort zelf in te staan voor het verkrijgen van alle nodige toestemmingen en rechten om materiaal op uw website te plaatsen, waaronder links naar externe websites.

Wij dragen geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud, gegevensverspreiding of publicaties van onze diensten en goederen. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes in dit verband behoren tot uw verantwoordelijkheid.

Informatie die u via het internet verzendt of op uw website plaatst, kan door derden onderschept en opgeslagen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het verzenden van eventuele vertrouwelijke of geheime informatie.

Ook als uzelf niet de gebruiker bent, blijft u aansprakelijk voor het rechtmatig en redelijk gebruik van de geleverde diensten en goederen. Bij een ernstig vermoeden van misbruik, buitensporig gebruik (fair use), of van onwettige activiteiten hebben wij het recht om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding voor eventuele schade. Indien wij hierdoor enige schade ondervinden, zal deze op u verhaald worden.

  1. Gegevensbescherming

Voor zover u persoonsgegevens door ons of een externe partner laat verwerken in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst, zijn wij louter een ‘verwerker’ van deze gegevens en doen wij dit op zorgvuldige wijze. U blijft ‘verantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens en staat in voor de instructies die u ons geeft. U dient in deze zin de Wet Verwerking Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en eventuele en andere toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming integraal na te leven.

De voorwaarden en modaliteiten op basis waarvan wij als ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor u optreden worden gespecifieerd in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden, dat hier een integraal deel van uitmaakt. Als er ten gevolge van onze bijzondere professionele relatie afwijkende documentatie voorbereid dient te worden in het kader van deze regelgeving, zullen alle redelijke interne en externe kosten verbonden aan de opmaak en het nazicht van deze specifieke documentatie integraal doorgerekend worden.

In het kader van de diensten die wij voor u verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die u ons opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar ons afzonderlijk Privacybeleid.

  1. Voortdurende samenwerking

Wij bieden de mogelijkheid om bepaalde recurrente diensten en producten van gespecialiseerde partners in uw project te integreren, waarbij deze kosten door ons doorgefactureerd worden op basis van contracten die automatisch hernieuwen.

Dergelijke overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duurtijd, tenzij de overeenkomst minstens vijf (5) werkdagen voor de vervaldag schriftelijk en ondubbelzinnig wordt opgezegd. De registratie en het gebruik van dergelijke producten en diensten is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

  1. Algemene bepalingen

8.1 Wijzigingen

Onlinejurist.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen door eenvoudige kennisgeving. Indien een bestaande klant binnen een redelijke termijn bezwaar uit tegen een wijziging van de voorwaarden wanneer deze in kennis wordt gesteld van de beoogde aanpassing, zullen de gewijzigde voorwaarden slechts van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende bestelling of facturatie voor deze specifieke klant. De versie van de algemene voorwaarden die van kracht is op het ogenblik waarop een bestelling door de klant wordt geplaatst, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt.

8.2 Overdracht van rechten

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

8.3 Ongeldigheid

Als een artikel uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. In onderling overleg zal de vernietigde bepaling vervangen worden door een artikel dat het dichtst bij de geest van het ongeldig verklaarde artikel aanleunt.

8.4 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die hiermee verband houden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Leuven, uitsluitend bevoegd.